Banner-XMAX-Techmax-2024-1150x250
Banner-XMAX-Techmax-2024-400x300

Yamaha Riders Club รับรางวัลอาคารเขียว ประจำปี 2016

yamaha5_550x330

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่น่าภูมิใจสำหรับทาง Yamaha Riders Club สำหรับรางวัลอาคารเขียว ซึ่งเป็นรางวัลที่ประเมินสำหรับประเด็นของพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพราะว่าสำหรับอุตสาหกรรมมอเตอร์แล้ว การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญและควรใส่ใจมากๆ เราไปดูรายละเอียดของรางวัลและโครงการนี้ด้วยกันเลยครับ

นายประพันธ์ พลธนะวสิทธิ์ (คนที่ 3 จากซ้าย) รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด รับมอบรางวัล อาคารเขียว ประจำปี 2016 ระดับ Silver และใบประกาศเกียรติคุณ จาก นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ (คนที่ 3 จากขวา) ประธานสถาบันอาคารเขียวไทย โดยรางวัลนี้มอบให้กับ โชว์รูม Yamaha Riders’ club เกษตร-นวมินทร์ ที่ผ่านการตรวจประเมินอาคาร ตามมาตรฐานเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงาน และสิ่งแวดล้อมไทย หรือ TREES (Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability) ซึ่งยามาฮ่าตระหนัก และใส่ใจถึงปัญหาทางพลังงาน และสิ่งแวดล้อม จึงเลือกสรรวัสดุที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งออกแบบอาคาร พร้อมจัดการระบบการบริหารอาคาร และปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นอย่างดี จนผ่านการประเมินตามมาตรฐานดังกล่าว โดยพิธีมอบรางวัลนี้ จัดขึ้น ณ โชว์รูม Yamaha Riders’ club เกษตร-นวมินทร์ เมื่อเร็วๆ นี้
ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับที่มาของโครงการนี้เป็นที่ตระหนักกันดีว่า วิกฤตการณ์ทางพลังงาน และสิ่งแวดล้อมโลก นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น แหล่งพลังงานทั้ง ถ่านหิน ก๊าซ และน้ำมันที่มีอยู่จำกัด แต่มีความต้องการที่จะผลิตพลังงานจากทรัพยากรเหล่านี้กลับเพิ่มสูงขึ้นอย่างไม่รู้จบ ส่งผลให้ราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างเป็นประวัติการณ์ ในขณะที่การพัฒนาพลังงานทดแทนยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการทางพลังงานที่เพิ่มขึ้นได้ในเวลาอันใกล้ การใช้พลังงานยังคงต้องพึ่งพาแหล่งพลังงานที่มีผลกระทบทางสภาพแวดล้อม การใช้ถ่านหิน และน้ำมัน ส่งผลให้เกิดก๊าซเรือนกระจกปริมาณมหาศาลจนกลายเป็นวิฤตการณ์โลกร้อนซึ่งถือเป็นภัยคุกคามมนุษย์ชาติในปัจจุบัน

ดังนั้นวิกฤตการณ์พลังงานยังมีความเกี่ยวเนื่อง และส่งผลต่อวิฤตการณ์สิ่งแวดล้อมไม่อาจแยกจากกันได้อาคาร ถือได้ว่าเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาทางพลังงาน และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากอาคารมีการบริโภคพลังงานอย่างมหาศาล ซึ่งเป็นไปเพื่อ การปรับอากาศ การระบายอากาศ แสงสว่าง และอุปกรณ์ไฟฟ้า หรืออาจกล่าวได้เป็นไปเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี และประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้อาคารนั่นเอง

นอกจากปัจจัยด้านพลังงาน และคุณภาพชีวิตแล้ว อาคารยังมีผลกระทบทางตรงต่อสิ่งแวดล้อมที่ต้องการการแก้ไขเร่งด่วน ทั้งในเรื่อง การทำลายธรรมชาติจากการแสวงหาวัสดุก่อสร้างมลภาวะ และขยะจากการก่อสร้าง และการใช้อาคาร มลภาวะจากน้ำเสียของอาคาร สารพิษ และสารก่อมะเร็งในอาคาร เป็นต้น

ดังนั้นการออกแบบอาคารต้องสามารถแก้ปัญหาทางสภาพแวดล้อมเหล่านี้ ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรม การบริหารจัดการ และ เทคโนโลยี ที่เหมาะสมซึ่งนอกจากจะเป็นการปัญหาทางสภาพแวดล้อมดังกล่าวแล้ว ยังต้องสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคารควบคู่กันจากวิกฤตการณ์ทางพลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่มีความรุนแรง และซับซ้อนดังที่กล่าวมาแล้ว

ทางสถาบันอาคารเขียวไทยจึงได้จัดทำเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานทางสิ่งแวดล้อมไทยหรือ TREES (Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability) ขึ้น ซึ่งทางสถาบันฯมุ่งหวังให้เกณฑ์นี้สามารถแก้ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับอาคารได้อย่างครอบคลุม ในการออกแบบ และการบริหารจัดการมากขึ้นย่อมส่งผลให้อาคารมีแนวโน้มในการใช้พลังงานทีมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และก่อมลภาวะลดลง ในขณะที่คุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคารเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ในท้ายที่สุดย่อมส่งผลที่ต่อประเทศทั้งในแง่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานรวม และปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากอาคารลดลง แต่ในทางกลับกัน คุณภาพชีวิต และประสิทธิภาพการทำงานของประชาชนเพิ่มขึ้น ซึ่งย่อมส่งผลต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่

ดังนั้นทางโชว์รูม Yamaha Riders’ club เกษตร-นวมินทร์ ของบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ได้มีความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม และการลดการใช้พลังงาน ทางผู้บริหารจึงมีนโยบายในการสร้างอาคารโชว์รูมดังกล่าว ตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานทางสิ่งแวดล้อมไทยของสถาบันอาคารสีเขียวไทย
1.โครงการมีการออกแบบให้พื้นที่เปิดโล่งเชิงนิเวศ์ (Ecological Open Space) และพื้นที่สีเขียวซึ่งประกอบไปด้วย พืชพันธุ์พื้นถิ่น ที่ทนทานต่อสภาพอากาศ และสภาพภูมิประเทศ ทนทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช ดูแลรักษาง่าย ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษางานภูมิทัศน์
2.การประหยัดพลังงานที่ใช้ในอาคารโชว์รูมฯ ได้มากกว่า 9% เมื่อเทียบกับอาคารมาตรฐานทั่วไป
3.พลังงานทดแทนภายในอาคารโชว์รูมฯ มีการติดตั้งระบบ Solar cell เพื่อเป็นการลดการใช้ไฟฟ้า
4.สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ก๊อกน้ำภายในอาคารโชว์รูมฯ เป็นแบบประหยัดน้ำมากกว่าปกติ 40 %
5.ระบบปรับอากาศภายในอาคารโชว์รูม เลือกใช้สารทำความเย็นประเภท HFC-410a ไม่ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ
6.การออกแบบระบบไฟแสงสว่างโดยทางโครงการเลือกโคมไฟประสิทธิภาพสูง และการกระจายแสงที่เหมาะสม ในส่วนของหลอดไฟโครงการเลือกเป็นแบบ LED ทั้งหมด

Banner-Promotion-Yamaha-FINN-2024-400x300