ไม่ธรรมดา! ยามาฮ่า รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

06 M-SLAZ Dark Edition

ในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์นั้น จะต้องบอกว่านอกเหนือไปจากการแข่งขันทางด้านผลิตภัณฑ์แล้ว อีกมุมหนึ่งที่เราควรจะตระหนักถึงนั่นก็คือผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการผลิตต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ซึ่งทาง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เองก็ได้ตระหนักถึงประเด็นความรับผิดชอบในด้านนี้ จนได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 รางวัลนี้สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อชุมชน ซึ่งทำให้เกิดการยอมรับ เชื่อมั่น และไว้วางใจจากชุมชนในการประกอบกิจการ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันระหว่างโรงงานและชุมชนอย่างยั่งยืน

v9Oy8I.gif